ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่

...

Logo

...

Logo

...

....

ระบบติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวเพื่อคาดการณ์ผลผลิตตามขอบเขตการปกครอง


Enter

....

ระบบติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี 2559/60 ในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ดอนEnter

....

ระบบติดตามพื้นที่เพาะปลูกข้าวเทียบกับพื้นที่เป้าหมาย
ส่งเสริมปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 แยกตามความเหมาะสมดิน
(กรมพัฒนาที่ดิน)


Enter

....

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการแบ่งเขตพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจEnter

...
Powered by Logo